GVA Agenda Cultural

Política de Privacitat - GVA Agenda Cultural

1. Ús de dades de localització

L'aplicació fa ús de les dades de localització del mòbil per a l'opció “Ací i ara”. Aquesta opció permet sota selecció explicita la cerca d'activitats per proximitat a la seua localització per GPS.

L'aplicació sol·licitarà el permís de “accés a la ubicació del dispositiu”. En el cas de no atorgar el permís, aquesta funcionalitat no estarà disponible.

Per a poder usar aquesta opció s'ha d'activar la posició GPS del dispositiu i prémer el botó “Cerqueu activitats GPS”. Si no desitja compartir la ubicació o usar aquesta opció, pot optar per usar la cerca per població.

2. Recopilació de dades

Les dades de localització no s'emmagatzemen ni s'envien o comparteixen en cap cas. Només s'utilitzen en el moment de la cerca d'activitats per a realitzar el càlcul geogràfic i mostrar els resultats per proximitat.


Política de Privacidad - GVA Agenda Cultural

1. Uso de datos de localización

La aplicación hace uso de los datos de localización del móvil para la opción “Aquí y ahora”. Esta opción permite bajo selección explicita la búsqueda de actividades por proximidad a su localización por GPS.

La aplicación solicitará el permiso de “acceso a la ubicación del dispositivo”. En el caso de no otorgar el permiso, esta funcionalidad no estará disponible.

Para poder usar esta opción se debe activar la posición GPS del dispositivo y pulsar el botón “Buscad actividades GPS”. Si no desea compartir la ubicación o usar esta opción, puede optar por usar la búsqueda por población.

2. Recopilación de datos

Los datos de localización no se almacenan ni se envían o comparten en ningún caso. Solo se utilizan en el momento de la búsqueda de actividades para realizar el cálculo geográfico y mostrar los resultados por proximidad.


Privacy Policy - GVA Agenda Cultural

1. Use of location data

The application does use of the data of location of the mobile for the option “Here and now”. This option allows under explicit selection the research of activities by vicinity to his location by GPS.

The application will request the permission of “access to the location of the device”. In the case of not awarding the permission, this functionality will not be available.

To use this option you should enable GPS location in your device and press “GPS Search Activities”. If you dislike to share your location or to use this option, you should be able to search activities by population.

2. Data collection

Location data is not stored or sent or shared under any circumstances. They are only used at the time of researching activities to perform the geographical calculation and show the results by vicinity.