Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Sol·licitud d'ajudes per a estades de personal investigador en empreses de la Comunitat Valenciana . Convocatoria 2017ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, PEL QUE ES REQUEREIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN EMPRESES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PRESENTADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 25 DE GENER DE 2017, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT De conformitat amb allò que disposa l'article 16.2 de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7943 / 23.12.2016), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren se les tindrà per desistides de la seua sol·licitud, d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. València, 23 de maig de 2017 La directora general d'Universitat, Investigació i Ciència Josefina Bueno Alonso Data límit d'esmena: 6 de juny de 2017


Data de límit per a esmenar: 06/06/2017

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
AEST/2017/002 BARBERA ARESTE, OSCAR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AEST/2017/025 BELTRAN SAN SEGUNDO, HECTOR UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
AEST/2017/004 DUNAI DUNAI, LARISA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
AEST/2017/022 GARCIA ARACIL, NICOLAS UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
AEST/2017/011 GARCÍA MANRIQUE, JUAN ANTONIO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
AEST/2017/012 HOYAS CALVO, SERGIO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
AEST/2017/020 ORTUÑO SÁNCHEZ, MANUEL FRANCISCO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
AEST/2017/028 PLA BAÑON, FILIBERTO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
AEST/2017/014 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAUL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
AEST/2017/021 SABATER NAVARRO, JOSE MARIA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
AEST/2017/010 SANCHEZ LOPEZ, FERNANDO UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
AEST/2017/015 SOLER ALEIXANDRE, SALVADOR UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
AEST/2017/016 TORNERO MONTSERRAT, JOSEP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA