Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Ayudas para la Organización de Congresos , jornadas y reuniones de carácter científico, tecnológico y Humanístico dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana.. Convocatoria 2012ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D¿UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA PEL QUAL ES REQUERIX L'ESMENA DE LES SOL¿LICITUDS D¿AJUDES PER A L¿ORGANITZACIÓ I DIFUSIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I REUNIONS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC, PRESENTADES A L'EMPARA DE L'ORDE 36/2011 DE 23 DE MAIG DE 2011 DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ.(2n TERMINI DE L¿1 FINS AL 31 D¿OCTUBRE) De conformitat amb l'annex I base 7.2 de l'Orde 36/2011 de 23 de maig de 2011, de la Conselleria d'Educació (DOCV núm. 6532, de 31 de maig), per la que es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, les persones les sol¿licituds de les quals es relacionen en l'annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar les deficiències o acompanyar els documents necessaris, tenint present que transcorregut el termini assenyalat sense complir allò que s'ha requerit es considerarà desistida la sol¿licitud de conformitat amb el que disposen els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, a 1 de desembre de 2011 El director general d¿Universitat, Estudis Superiors i Ciència José Miguel Saval Pérez Data límit d¿esmena: 15 de desembre de 2011


Data de límit per a esmenar: 15/12/2011

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
AORG/2012/154 ALMENAR CUBELLS, DANIEL JOSE FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN HOSPITAL DR. PESET DE VALENCIA
AORG/2012/254 ARCINIEGA GARCÍA, LUIS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AORG/2012/212 ASENSI SABATER, JOSE UNIVERSIDAD DE ALICANTE
AORG/2012/116 BARBA JUAN, ANTONIO RED DE UNIVERSIDADES VALENCIANAS PARA EL FOMENTO DE LA I+D+I - RUVID
AORG/2012/121 BERNAD MONFERRER, ESTELA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
AORG/2012/127 BLASCO IVARS, JOSE INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
AORG/2012/117 CHIRALT BOIX, AMPARO RED DE UNIVERSIDADES VALENCIANAS PARA EL FOMENTO DE LA I+D+I - RUVID
AORG/2012/119 CORTÉS TOMÁS, MARIA TERESA OTRAS
AORG/2012/124 CRESPO MARCO, CONCEPCIÓN OTRAS
AORG/2012/219 DOMENECH MARTÍNEZ, GLORIA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
AORG/2012/210 ESTEVE FAUBEL, JOSE MARIA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
AORG/2012/172 FABRA GALOFRE, AMPARO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
AORG/2012/109 FERNÁNDEZ DE LUCIO, IGNACIO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
AORG/2012/122 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CESÁREO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
AORG/2012/248 FRANCES DOMENEC, MIQUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AORG/2012/186 GALINDO PASTOR, JORGE UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
AORG/2012/202 GALLEGO SÁNCHEZ, ESPERANZA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
AORG/2012/153 GARCÍA GARCÍA, FRANCISCO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
AORG/2012/160 HAYA FERNÁNDEZ, Mª CELIA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
AORG/2012/218 HERNÁNDEZ ANDREU, JOSÉ MIGUEL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
AORG/2012/197 JABARDO VELASCO, MERCEDES UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
AORG/2012/129 JUSTE PEREZ, FLORENTINO INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
AORG/2012/110 LASTRA MELIA, ANTONIO OTRAS
AORG/2012/161 LOPEZ ALVAREZ, ANTONIO UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
AORG/2012/130 MANNISE C, MAXIMILIANO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE INFORMÁTICA - ITI
AORG/2012/191 MECA MARTÍNEZ, ANA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
AORG/2012/102 PALOMAR LLATAS, FEDERICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
AORG/2012/100 PALOMAR LLATAS, FEDERICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
AORG/2012/118 PASCUAL PASTOR, FRANCISCO SALVADOR OTRAS
AORG/2012/142 PASTOR LÓPEZ, OSCAR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
AORG/2012/249 PENNOCK SPECK, BARRY UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AORG/2012/125 PEÑARROCHA DIAGO, JOSE MIGUEL OTRAS
AORG/2012/164 PÉREZ LLAVADOR, JORGE UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
AORG/2012/260 REIG DE LA ROCHA, ALEJANDRO OTRAS
AORG/2012/198 REIG MACIÁ, JUAN ANTONIO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
AORG/2012/211 RONDA PEREZ, ELENA MARIA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
AORG/2012/257 RUIZ PERIS, JUAN IGNACIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AORG/2012/258 SÁNCHEZ FERRIZ, REMEDIOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AORG/2012/247 SÁNCHEZ PERIS, FRANCESC JOSEP UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AORG/2012/168 SANELEUTERIO TEMPORAL, ELIA UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA - CEU
AORG/2012/195 VALERO VERDU, SERGIO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
AORG/2012/152 VALLS JIMENEZ, MARIA VICTORIA OTRAS
AORG/2012/188 VENTURA FRANCH, ASUNCIÓN UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
AORG/2012/123 VIANA DE LA IGLESIA, FELIX CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
AORG/2012/259 VOS -, MARCEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
AORG/2012/217 YUSÀ PELECHÁ, VICENT CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN EN SALUD PÚBLICA