Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Programa VALi+d per a investigadors en fase postdoctoral. Convocatoria 2018ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA PEL QUAL ES REQUEREIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FASE POSTDOCTORAL, PRESENTADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 2 DE NOVEMBRE DE 2017, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT, De conformitat amb l'Article 16.2. de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7943 / 23.12.2016), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, les persones, les sol·licituds de les quals es relacionen en l'annex adjunt, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar les deficiències o acompanyar els documents necessaris en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenint present que transcorregut el termini assenyalat sense complir allò que s'ha requerit es considerarà desistida la sol·licitud de conformitat amb el que disposen els articles 68 i 21 de la dita llei. València, 15 de febrer de 2018 La directora general d'Universitat, Investigació i Ciència Josefina Bueno Alonso


Data de límit per a esmenar: 02/03/2018

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
APOSTD/2018/200 AHMED GEBRIL ABOU HANY, RAHMA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/173 ALBEROLA RUBIO, JOSE FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
APOSTD/2018/176 AMAT FERNANDEZ, JORGE UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
APOSTD/2018/191 ANDRÉS BLASCO, IRENE FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
APOSTD/2018/215 BADESA CLEMENTE, FRANCISCO JAVIER UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
APOSTD/2018/192 BALLESTER PARDO, IGNACIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/052 BIDIKOUDI -, MARIA E. UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/180 CÁNOVAS SOLBES, ALEJANDRO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/082 CÁRDENAS CASTELLÓ, ADRIÁN CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
APOSTD/2018/210 CARREÑO SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
APOSTD/2018/026 CERVERA BENET, HECTOR CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
APOSTD/2018/193 CHEUQUEPAN VALENZUELA, WILLIAM UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/211 COLLADO GONZÁLEZ, MARIA DEL MAR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/169 CRESPO ROURES, VICENTE DANIEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/232 CUESTA FERNÁNDEZ, IVÁN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/083 DABROWSKA ---, MONIKA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/117 D'AMARO ---, FRANCESCO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/006 DE LA TORRE PAREDES, CRISTINA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/058 DE LOS REYES LOZANO, JULIO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/220 DEL PINO CURBELO, MIGUEL UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/231 FENOLL TOME, FRANCISCO VICENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/233 GAMARRA GARCÍA, PATRICIA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/049 GARCÍA MARTÍNEZ, ÁLVARO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
APOSTD/2018/205 GARCIA MOMPO, CLARA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/060 GOUDA -, LAXMAN UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/042 GRIMA MURCIA, Mª DOLORES UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
APOSTD/2018/043 JIMÉNEZ FRANCO, MARÍA VICTORIA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
APOSTD/2018/076 JUAN VICEDO, JORGE UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
APOSTD/2018/061 JUSTE VIDAL, NATIVIDAD Mª UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/044 LÓPEZ VALENCIANO, ALEJANDRO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
APOSTD/2018/206 MARCOS SEGOVIA, CARLOS RAFAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/040 MARTIN HERRERA, DAVID UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/063 MARULLO -, MARIA CHIARA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/194 MATAIX FERRANDIZ, EMILIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/142 MUÑOZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO DAVID UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/065 OMAR -, SHEILA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/222 ORTEGA FERNANDEZ, JAVIER UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/223 ORTUÑO GARCIA, NURIA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/096 PAPOULIAS -, DIMITRIOS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
APOSTD/2018/224 PARRA VILLAESCUSA, MIRIAM UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/066 PEDRAJAS GUAL, ELENA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/013 PEREIRO BARCELÓ, JAVIER UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/098 PÉREZ VALERA, EDUARDO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
APOSTD/2018/196 PICAZO MOZO, ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/148 PRIEGO QUESADA, JOSE IGNACIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/067 PRIETO MORA, HERMES ULISES UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/197 PULIDO ENDRINO, INÉS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/100 QUIRÓS HERNÁNDEZ, LIGIA ELENA OTRAS
APOSTD/2018/149 RAMOS TOLOSA, JORGE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/079 REYES ROMAN, JOSE FABIAN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/039 ROVIRA CERDÀ, HELENA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/198 RUIZ MOSCARDÓ, FRANCISCO JAVIER UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/070 SANZANO -, SALVATORE UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/158 SEVILLA LLISTERRI, INÉS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
APOSTD/2018/189 SOLER MORENO, RUBÉN UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
APOSTD/2018/029 URÍA GAVILÁN, ELISA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
APOSTD/2018/225 VILLAR GARCIA, JOSE LUIS UNIVERSIDAD DE ALICANTE
APOSTD/2018/164 VIZCAÍNO ESTEVAN, ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA