Sistema de informaci�n de ayudas y becas

AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT VINCULAT A UN PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ O D'INNOVACIÓ. Convocatoria 2015ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D¿UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA PEL QUAL ES REQUERIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS D'AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT VINCULAT A UN PROJECTE DE TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ O D'INNOVACIÓ, PRESENTADES A L'EMPARA DE L'ORDE 64/2014, DE 31 DE JULIOL, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, De conformitat amb l'annex I, base 5.2 de l'Orde 64/2014, de 31 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7332, 05.08.2014), per la que es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'Annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present Acord, per a esmenar les deficiències o acompanyar els documents necessaris en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint present que transcorregut el termini assenyalat sense complir allò que s'ha requerit es considerarà desistida la sol·licitud de conformitat amb el que disposen els articles 71.1 i 42.1 de la dita llei. València, a 30 d'octubre del 2014 EL DIRECTOR GENERAL D'UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA Felipe Palau Ramírez


Fecha límite para subsanar: 15/11/2015

FORMA DE OPERAR


- Haga click sobre la referencia que corresponda a su expediente
- Escriba su NIF/NIE en la nueva página
- Aparecerá la lista de defectos a subsanar

Num. de Expediente Nombre completo Centro