Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Ajudes per a la realització de projectes de I+D per a equips d'investigació emergents. Convocatoria 2015ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D¿UNIVERSITAT, ESTUDIS SUPERIORS I CIÈNCIA, PEL QUAL ES REQUERIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE BEQUES PER A AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D¿I+D PER A GRUPS D¿INVESTIGACIÓ EMERGENTS, PRESENTADES A L'EMPAR DE L'ORDE 64/2014 DE 31 DE JULIOL, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. De conformitat amb l'annex I, base 5.2 de l'Orde 64/2014 de 31 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7332, de 5 d'agost de 2014), per la que es convoquen diferents tipus de beques i ajudes per al foment de la investigació científica i el desenrotllament tecnològic a la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar les deficiències o acompanyar els documents necessaris, tenint present que transcorregut el termini assenyalat sense complir allò que s'ha requerit es considerarà desistida la sol·licitud de conformitat amb el que disposen els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, 3 de novembre de 2014 El director general d¿Universitat, Estudis Superiors i Ciència. Felipe Palau Ramírez Data límit d'esmena: 14 de novembre de 2014.


Data de límit per a esmenar: 14/11/2014

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre