Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Ajudes per a l'Adquisició d'Infraestructures i Equipament de R+D+i per les Universitats Públiques Valencianes i Consorcis Públics de Recerca adscrits a la GV. Convocatoria 2021ACORD DE L'ÒRGAN INSTRUCTOR PEL QUAL ES REQUEREIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS PRESENTADES A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D'I+D+I PER AL PERÍODE 2021-2022 (SUSCEPTIBLES DE SER FINANÇADES PEL PROGRAMA OPERATIU FEDER). De conformitat amb allò que disposa l'apartat resolutiu Sisé.3 de la Resolució de 6 d¿octubre de 2020, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es van convocar de manera anticipada, en l¿exercici 2020, subvencions per a infraestructures i equipament d¿I+D+I susceptibles de ser finançades pel programa operatiu FEDER, a executar durant el període 2021-2022, les entitats sol·licitants disposaran d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord per a esmenar la falta, acompanyar els documents requerits o formular les al·legacions que estimen oportunes. La documentació requerida i/o les al·legacions hauran de presentar-se exclusivament de forma telemàtica en el següent enllaç específic: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20456 Transcorregut el termini assenyalat de deu dies hàbils sense que s'hagueren esmenat les deficiències detectades o presentat els documents requerits, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud les entitats sol·licitants, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. De conformitat amb l'apartat 1 de l'article 112 de la referenciada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, no es pot interposar recurs contra aquesta resolució. València, 7 de gener de 2021. El cap de servei de Política Científica. Roberto Vaz-Romero Pascual. Data límit període d'esmena: 21 de gener de 2021.


Data de límit per a esmenar: 21/01/2021

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
IDIFEDER/2021/038 ALCAÑIZ RAYA, MARIANO L. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/034 ALIO SANZ, JORGE LUCIANO UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
IDIFEDER/2021/062 ALVAREZ BEL, CARLOS MARÍA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/028 AVILA RIVERA, CÉSAR UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
IDIFEDER/2021/042 BARAT BAVIERA, JOSÉ MANUEL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/068 BARRACHINA SANCHO, Mª DOLORES UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/065 BARRIO ESPARDUCER, ELADIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/048 BERNABEU AUBAN, JOSE MANUEL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/059 BOTTI NAVARRO, VICENT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/051 BOTTI NAVARRO, VICENTE JUAN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/050 CAPMANY FRANCOY, JOSE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/081 CARDA BATALLA, CARMEN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/080 CARRETERO ASUNCIÓN, JULIAN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/003 CASADO PINNA, MARTA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/071 CAULI , OMAR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/078 CORONADO MIRALLES, EUGENIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/026 DELGADO SABORIT, JUANA MARÍA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
IDIFEDER/2021/039 DESANTES FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/016 DÍAZ GARCÍA, MARÍA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
IDIFEDER/2021/077 FARIÑAS GÓMEZ, ISABEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/079 FERRÉ MANZANERO, JUAN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/008 FLAMES BONILLA, NURIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/043 GARCÍA GÓMEZ, HERMENEGILDO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/012 GARCIA GONZÁLEZ, ENCARNACIÓN UNIVERSIDAD DE ALICANTE
IDIFEDER/2021/040 GARCÍA MANRIQUE, JUAN ANTONIO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/052 GOMEZ BARQUERO, DAVID UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/088 GOMEZ BARQUERO, DAVID UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/049 GUILLEM SÁNCHEZ, MARÍA DE LA SALUD UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/006 HERRERA GONZALEZ DE MOLINA, ELOISA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/022 JIMÉNEZ MIGALLON, ALFONSO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
IDIFEDER/2021/007 LEÓN RAMOS, JOSÉ CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/030 LLUECA ABELLA, JOSE ANTONIO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
IDIFEDER/2021/056 LÓPEZ MARTÍNEZ, JUAN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/005 LOPEZ RUBIO, MARIA DE LOS DESAMPARADOS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/009 MARINA MORENO, ALBERTO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/061 MARTI SENDRA, JAVIER UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/015 MARTÍN GULLÓN, IGNACIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
IDIFEDER/2021/011 MARTÍNEZ ESPINOSA, ROSA MARÍA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
IDIFEDER/2021/044 MARTÍNEZ MÁÑEZ, RAMÓN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/073 MECA DE CARO, GIUSEPPE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/075 MÍNGUEZ ESPALLARGAS, GUILLERMO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/027 MOLINER IBÁÑEZ, VICENTE UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
IDIFEDER/2021/072 MONLEON SALVADO, DANIEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/070 MUÑOZ ESPÍ, RAFAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/046 MUÑOZ MUÑOZ, PASCUAL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/069 NÀCHER ROSELLÓ, JUAN SALVADOR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/041 NAVALÓN OLTRA, SERGIO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/045 PALAU SALVADOR, CARLOS ENRIQUE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/054 PAYRI MARIN, RAUL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/084 PELLICER MARTÍNEZ, ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/064 PEREZ PRIETO, JULIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/083 PICO GARCIA, YOLANDA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/086 QUILIS QUILIS, VICENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/025 REMOLAR QUINTANA, INMACULADA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
IDIFEDER/2021/001 REY GARCÍA, FERNANDO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/021 ROMÁN MARTÍNEZ, Mª CARMEN UNIVERSIDAD DE ALICANTE
IDIFEDER/2021/082 ROS LIS, JOSE VICENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/002 RUBIO BARROSO, BERTA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
IDIFEDER/2021/074 SÁNCHEZ ROYO, JUAN FRANCISCO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/013 SANSANO GIL, JOSE MIGUEL UNIVERSIDAD DE ALICANTE
IDIFEDER/2021/032 SASTRE SANTOS, ANGELA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
IDIFEDER/2021/037 SERNA ROS, PEDRO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/087 SERNA ROS, PEDRO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/063 SERRANO CRUZ, JOSE RAMON UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/066 UTRILLAS ESTEBAN, Mª PILAR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/076 VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL , MARÍA LUISA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/047 VERDÚ MARTÍN, GUMERSINDO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
IDIFEDER/2021/035 VIANA DE LA IGLESIA, FÉLIX UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE