Sistema de informaci�n de ayudas y becas

Ajudes per al desenrotllament d'accions científiques del programa d'investigació d'excel·lència PROMETEO. Convocatoria 2020REQUERIMENT D'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D'INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA, PRESENTADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2019, DE LA CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL De conformitat amb allò que disposa l¿article 16.2 de l'Ordre 86/2016 de 21 de desembre (DOGV núm. 7943 de 23 de desembre de 2016), modificada per l'Ordre 37/2017 de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8137 de 28 de setembre de 2017), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'Annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren li'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de l'esmentada llei. València, 21 de novembre de 2019. La subdirectora general d'Universitat, Investigació i Ciència. Carmen Segura Romá Data límit d'esmena: 5 de desembre de 2019


Data de límit per a esmenar: 05/12/2019

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
PROMETEO/2020/050 AGUADO HIGON, ANA MARIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/083 ANDRES DOMINGO, JAVIER ANGEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/061 BENAVENT BENAVENT, JULIA ADELA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/028 BISQUERT MASCARELL, JUAN UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/088 BONET ARACIL, MARIA ANGELES UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/009 BORRELL FRANCO, VICTOR UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
PROMETEO/2020/064 CABALLERO SUAREZ, JOSE ANTONIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/016 CANTARERO SÁEZ, ANDRÉS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/069 CARDA BATALLA, MARIA DEL CARMEN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/074 CARRATALA GIMENEZ, ADORACION ASUNCION UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/017 CERVANTES RUIPÉREZ, ANDRÉS FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
PROMETEO/2020/012 COLLADO AMORES, MARIA CARMEN CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/031 CORDONCILLO CORDONCILLO, ELOISA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/032 CORREA SANZ, MARIA DE LAS MERCEDES UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/073 DEVIS DEVIS, JOSE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/076 FERRANDIZ LEAL, JOSE MANUEL UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/010 FERRE MANZANERO, JUAN UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/001 FERRER VALLS, TERESA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/008 FRANCÉS GUARINOS, RUBÉN UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
PROMETEO/2020/041 FUENMAYOR FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/018 GALLEGO SALA, JOSÉ UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
PROMETEO/2020/003 GARCIA PAUSAS, JULI CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/095 GARCÍA-ESPAÑA MONSONÍS, ENRIQUE VÍCTOR UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/089 GOMEZ TORREGROSA, ROBERTO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/060 GONZALEZ CANDELAS, FERNANDO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/080 GUIRADO PUERTA, JOSE CARLOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/019 HERNANDEZ REY, JUAN JOSE CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/007 HERRERA GONZALEZ DE MOLINA, ELOISA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
PROMETEO/2020/055 HERRERO MARTINEZ, JOSE MANUEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/063 HERRERO RODRIGUEZ, ENRIQUE UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/046 IBORRA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/004 JOVER MARTINEZ, RODRIGO FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
PROMETEO/2020/029 LANCIS SAEZ, JESUS UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/020 LÓPEZ GUERRERO, JOSÉ ANTONIO FUNDACIÓN INSTITUTO VALENCIANO DE ONCOLOGÍA
PROMETEO/2020/013 LOPEZ RUBIO, MARIA DESAMPARADOS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/065 MAESTRE GIL, FERNANDO TOMAS UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/068 MALO LOPEZ, JESUS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/071 MARCILLA DIAZ, ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/021 MARCO LAJARA, BARTOLOMÉ UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/042 MARGOT RATIÉ, XANDRA MARCELLE UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/057 MARTI GASTALDO, CARLOS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/038 MARTIN PASCUAL, LLÚCIA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/037 MARTINEZ GARCIA, FERNANDO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/085 MARTINEZ GARCIA, VICENT JOSEP UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/090 MARTINEZ PASTOR, JUAN PASCUAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/036 MESTRE BELTRAN, SERGIO UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/084 MESTRE ESCRIVA, MARIA VICENTA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/054 MORENO MENDEZ, JOSE FELICISIMO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/067 MULA BRU, JOSEFA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/087 MUÑOZ SANJOSE, VICENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/022 NAGORE ENGUÍDANOS, EDUARDO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
PROMETEO/2020/023 NIEVES PAMPLONA, JUAN MIGUEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/079 OLMO ALBA, GONZALO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/077 ORTI GUILLEN, ENRIQUE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/034 PASCUAL DEL POBIL FERRE, ANGEL UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/039 PASCUAL VILLALOBOS, MARÍA INMACULADA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/047 PONS SALVADOR, GEMMA ENCARNACION UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/094 PUCHADES PLA, ROSA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/053 RAGA ESTEVE, JUAN ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/058 ROS PALAU, ROQUE LUIS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/043 SAIZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/030 SALANOVA SORIA, Mª LUISA UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
PROMETEO/2020/044 SALMERON SANCHEZ, MANUEL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/059 SANCHEZ BIOSCA, VICENTE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/091 SANCHEZ ROYO, JUAN FRANCISCO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/024 SANJUAN ARIAS, JULIO FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
PROMETEO/2020/062 SASTRE BELLOCH, JUAN JOSE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/072 SEPULVEDA ESCRIBANO, ANTONIO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PROMETEO/2020/086 SERNA ROS, PEDRO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/025 SOBRINO RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/026 SOREL , MICHEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/027 TALON CUBILLO, MANUEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
PROMETEO/2020/015 TOLDRÁ VILARDELL, FIDEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
PROMETEO/2020/051 TOLEDO NAVARRO, RAFAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
PROMETEO/2020/005 VICTOR GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
PROMETEO/2020/049 VIÑA RIBES, JOSE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA