Sistema de informaci�n de ayudas y becas

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS. Convocatoria 2019ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, PEL QUE ES REQUEREIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS, PRESENTADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ D'1 D'AGOST DE 2018, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT. De conformitat amb allò que disposa l'article 16.2 de l'Ordre 86/2016 de 21 de desembre (DOCV núm. 7943 de 23 de desembre de 2016), modificada per l'Ordre 37/2017 de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 8137 de 28 de setembre de 2017), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'Annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren li'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud d'acord amb el que establix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de l'esmentada llei. València, 23 d'octubre de 2018. La directora general d'Universitat, Investigació i Ciència. Josefina Bueno Alonso. Data límit d'esmena: 12 de novembre de 2018


Data de límit per a esmenar: 12/11/2018

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
SEJI/2019/003 ADAM ORTIZ, ROSA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2019/033 AGRYZKOV DENYSYUK, TARAS UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEJI/2019/024 AZULAY ROMERO, REBECCA SARAH UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/016 BERNARDOS BAU, ANDREA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
SEJI/2019/006 CABRERO ANTONINO, JOSE RAMON CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2019/036 CAMPO VELÁSQUEZ, JULIÁN MAURICIO CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2019/002 CANET FERRER, JOSE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/021 CARDONA SERRA, SALVADOR JOSÉ UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/005 CUEVA HERRERO, CARLOS UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEJI/2019/026 FERRANDO SORIA, JESUS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/031 FLEITAS KANONNIKOFF, TANIA FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
SEJI/2019/028 GIMÉNEZ MARQUÉS, MONICA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/034 GRACIÁ MARTÍNEZ, EVA UNIVERSIDAD "MIGUEL HERNANDEZ" DE ELCHE
SEJI/2019/001 HERNANDEZ LUZ, CARLES UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
SEJI/2019/007 JIMENEZ GONZALEZ, NOE CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2019/017 LLORENS RODRÍGUEZ, ROBERTO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
SEJI/2019/029 MOLINER MARTINEZ, LAURA OTRAS
SEJI/2019/020 MORET TATAY, MARÍA DEL CARMEN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MÁRTIR
SEJI/2019/037 MURCIA BELMONTE, VERÓNICA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2019/032 PALAZON HUET, FRANCISCO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/004 PILES GUILLEM, MARIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/027 RICART CASADEVALL, SANDRA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEJI/2019/014 ROS GARCÍA, ANA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2019/035 ROVIRA LLOPIS, SUSANA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
SEJI/2019/041 SANCHEZ HUERTAS, CARLOS CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2019/022 SORRIBES TERRÉS, IVÁN UNIVERSITAT "JAUME I" DE CASTELLÓN
SEJI/2019/010 VENTURA SANCHEZ HORNERO, MARIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS